ÚVOD

Mapa zločinu je Open Source aplikácia na zobrazovanie mapy zločinnosti a nehodovosti v SR. Aplikácia občanom umožní získať prehľad o situácii v ich širšom okolí na základe údajov od polície ale aj prehľad v ich bezprostrednom susedstve vďaka crowd-sourcingu.

O PROJEKTE

Polícia a iné orgány štátnej správy majú pri svojej práci k dispozícii podrobné údaje o trestných činoch a dopravných nehodách a bežne pracujú s rôznymi štatistikami a vizualizáciami o trestnej činnosti a nehodovosti. Vďaka nim vedia lepšie cieliť svoje úsilie na riešenie týchto problémov.

Občania tieto údaje, štatistické nástroje a vizualizácie k dispozícii nemajú a teda majú obmedzené možnosti napr. pri výbere nového bydliska a pri zapájaní sa do riešenia problémov v ich aktuálnom susedstve. Nedostatok údajov taktiež limituje schopnosť občanov kontrolovať kvalitu práce orgánov štátnej správy, obmedzuje spoluprácu občanov s políciou a aj spoluprácu občanov navzájom.

CIEĽOVÁ SKUPINA

Občania SR:

Lepšie povedomie o svojom okolí
Vyššia transparentnosť polície a úradov
Kontakty na ďalších aktívnych spoluobčanov
Kontakty konkrétnych zodpovedných ľudí na polícii a úradoch

Polícia a úrady:

Nové nástroje pre skvalitnenie ich práce
Lepšia spolupráca s občanmi

Projekt podporili