Tento projekt interaktívne prezentuje aktuálne informácie o kriminalite v SR verejne dostupné na stránkach Ministerstva vnútra SR. Tieto informácie obsahujú detailné štatistiky o kriminalite podľa typu, časového obdobia a regionálneho členenia v počtoch trestných činov a osôb v absolútnych číslach.


Samotná vizualizácia okrem týchto dát prepočítava poskytované informácie aj na počet obyvateľov v danom roku. Dáta o počte obyateľov sme získali zo Štatistického úradu SR, hranice krajov SR z freemap.sk


Zo štatistík sú vynechané trestné činy zistené Železničnou políciou, Vojenskou políciou, Zborom väzenskej a justičnej stráže a Colným riaditeľstvom, keďže tieto sa nedajú lokalizovať do krajov.


V hornej časti obrazovky sa nachádza titulka s aktuálnym stavom filtra hodnotou prislúchajúcou zolenému filtru. Samotná vizualizácia je rozdelená na 4 komponenty, kde každá časť reprezentuje určitý pohľad na údaje:

Každý takýto komponent zároveň slúži aj ako ovládací prvok pomocou ktorého je možné filtrovať údaje v rovine daného pohľadu. Takáto filtrácia sa automaticky aplikuje do všetkých komponentov, takže v každom sú zobrazené údaje podliehajúce vybranému filtru.


Každý komponent vo svojej hornej časti obsahuje navyše 3 ovládacie prvky:

Regionálne členenie

Tento komponent slúži na porovnanie a filtráciu zločinnosti podľa krajov SR. Štatistiku pre konkrétny kraj je možné získať prostredníctvom kliknutia na mapku alebo legendu. Výber je možné zrušiť opätovným kliknutím na vybraný kraj.


Hodnoty kriminality na mape sú reprezentované sýtosťou farby, kde tmavšia farba znamená vyššiu hodnotu kriminality (pre všetky veličiny, ktoré nie sú uvádzané v percentách, tmavšia farba znamená horšiu hodnotu pre daný kraj). Pre objektívne porovnanie krajov je vhodné nastaviť veličinu na 1000 obyvateľov za rok, alebo pomernú veličinu (uvádzanú v percentách).


 

Členenie podľa typu kriminality

Tento komponent slúži na porovnanie a filtráciu zločinnosti podľa typu zločinu. Legenda na ľavej strane a vnútorné medzikružie reprezentujú skupiny typov kriminality, vonkajšie medzikružie a pravá strana legendy reprezentujú typy kriminality prislúchajúce jednotlivým skupinám. Štatistiku pre požadovanú skupinu alebo typ kriminality je možné získať prostredníctvom kliknutia na medzikružie alebo legendu.


Hodnoty pre jednotivé typy kriminality sú reprezentované veľkosťou výseku medzikružia, kde väčší výsek znamená vyšší podiel daného typu kriminality na celkovej kriminalite. Pre všetky veličiny, ktoré nie sú uvádzané v percentách, teda väčší výsek znamená významnejší podiel daného typu kriminality na celkovej kriminalite. Pre veličiny, ktoré sú uvádzané v percentách, nemá veľkosť kruhového výseku štatistický význam.


 

Časové ohraničenie

Tento komponent slúži na porovnanie, sledovanie trendov a filtráciu zločinnosti podľa rokov. Štatistiku pre konkrétny rok je možné získať prostredníctvom kliknutia na stĺpec v grafe. Výber je možné zrušiť opätovným kliknutím na vybraný rok.


Hodnoty kriminality sú v stĺpcovom grafe reprezentované výškou stĺpca, kde vyšší stĺpec znamená vyššiu hodnotu kriminality (pre všetky veličiny, ktoré nie sú uvádzané v percentách, teda vyšší stĺpec znamená horšiu hodnotu).


 

Sledovaná veličina

Tento komponent slúži na výber veličiny, prostredníctvom ktorej je možné porovnávať kriminalitu. Dostupné veličiny sú buď hodnoty nejakého ukazovateľa, alebo pomery týchto hodnôt (percentá). Pre veličiny, ktoré nie sú pomerom ukazovateľov, je možné aktivovať buď Absolútne hodnoty (t.j súčty), alebo Hodnoty na 1000 obyvateľov za rok.


Štatistiku pre požadovanú veličinu je možné získať prostredníctvom kliknutia na text alebo pruhový graf. Výber nie je možné zrušiť, vždy musí byť vo výbere práve jedna veličina. Pre veličiny, ktoré nie sú pomerom ukazovateľov, je možné aktivivať Absolútnu hodnotu alebo Hodnotu na 1000 obyvateľov za rok v hornej časti komponentu.


Hodnoty ukazovateľov v rámci jednotlivých veličín sú reprezentované v pruhovom grafe veľkosťou prislúchajúceho pruhu, kde väčší pruh znamená vyššiu hodnotu veličiny. Jednotlivé hodnoty je možné porovnávať len medzi veličinami v jednom podgrafe.


 

FAQ